Effect of System of Rice Intensification on Grain Plumpness in Association with Source-Sink Ratio in Mid-Season Hybrid Rice
XU Fu-xian, XIONG Hong, ZHU Yong-chuan, WANG Gui-xiong
RICE SCIENCE . 2004, (5-6): 269 -273 .