Rice Science ›› 2023, Vol. 30 ›› Issue (5): 359-363.DOI: 10.1016/j.rsci.2022.12.002

• Letters •     Next Articles

Effect of GW8 Gene Editing on Appearance Quality of Erect-Panicle Type (dep1) Japonica Rice

Mao Ting1,2, Chen Hongfa2, Li Xin1, Liu Yan1, Zhong Shuncheng1, Wang Shiyu1, Zhao Yizhou1, Zhang Zhan1, Ni Shanjun1, Huang He1, Li Xu1(), Hu Shikai2()   

  1. 1Liaoning Institute of Saline-Alkali and Utilization, Panjin 124010, China
    2State Key Laboratory of Rice Biology and Breeding / China National Center for Rice Improvement, China National Rice Research Institute, Hangzhou 310006, China
  • Received:2022-10-25 Accepted:2022-12-19 Online:2023-09-28 Published:2023-08-10
  • Contact: Li Xu (chinalixu1983@163.com); Hu Shikai (hushikai@caas.cn)